Нагоре

За нас

Нормативно изискуема информация

Информация за MiFID

Законът за пазарите на финансови инструменти, обнародван в Държавен вестник №52/ 29.06.2007 г. и Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници влизат в сила от 01.11.2007 г. По-долу, можете да прочетете някои от основните положения в новото законодателство.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ПРЕДМЕТ НА РЕГУЛАЦИИТЕ НА MIFID, ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И НАРЕДБА 38

1. Ценни книжа;

2. Инструменти, различни от ценни книжа:

 • а) инструменти на паричния пазар;
 • б) дялове на предприятия за колективно инвестиране;
 • в) опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент (forward rate agreements) и други деривативни договори върху ценни книжа, валута, лихвени проценти, доходи или други деривативни инструменти, индекси или финансови показатели, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка или чрез парично плащане;
 • г) опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент (forward rate agreements) и други деривативни договори върху стоки, задълженията по които трябва да бъдат изпълнени чрез парично плащане или задълженията покоито могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане по искане на една от страните (извън случаите на неизпълнение или друго основание за прекратяване на договора);
 • д) опции, фючърси, суапове и други деривативни договори върху стоки, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка, когато те се търгуват на регулиран пазар и/или на многостранна система за търговия (МСТ);
 • е) опции, фючърси, суапове, форуърдни договори и други деривативни договори върху стоки, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка по начин, различен от посочените в буква “д”, които не са търговски ценни книжа и които съгласно чл. 38, параграф 1 от Регламент 1287/2006 на ЕК имат характеристиките на други деривативни финансови инструменти в зависимост от това дали подлежат на клиринг и сетълмент, включително чрез признати клирингови къщи, или се използват като обезпечение при маржин покупки или къси продажби;
 • ж) деривативни финансови инструменти за прехвърляне на кредитен риск;
 • з) договори за разлики;
 • и) опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент (forward rate agreements), както и всякакви други деривативни договори във връзка с изменения на климата, товарни тарифи, цени на квоти за търговия с емисии, проценти на инфлация и други официални икономически статистически показатели, задълженията по които трябва да бъдат изпълнени чрез парично плащане или задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане по искане на една от страните (извън случаите на неизпълнение или друго основание за прекратяване на договора), както и всякакви други деривативни договори, свързани с активи, права, задължения, индекси и показатели извън посочените по този член, които имат характеристиките на другите деривативни финансови инструменти в зависимост от това дали се търгуват на регулиран пазар, подлежат на клиринг и сетълмент, включително чрез признати клирингови къщи, или се използват като обезпечение при маржин покупки или къси продажби, както и деривативните договори съгласно чл. 38, параграф 1 от Регламент 1287/2006 на ЕК

Има редица аспекти на MiFID (съответно ЗПФИ), които оказват влияние върху дейността на инвестиционните посредници, като целят да допринесат за осигуряването на по-високо ниво на защита за инвеститорите и унифициране на прилаганите стандарти. Описаните цели на директивата и местната нормативна уредба обобщават по-детайлно идентифицирани изисквания, които оформят следваният от ПФБК ООД подход.

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА КЛИЕНТИТЕ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА MIFID (ЗПФИ)

Непрофесионални клиенти

 • Всички клиенти, които съгласно MiFID, Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, ще бъдат категоризирани като непрофесионални клиенти от страна на ПФБК ООД, са клиенти които не отговарят на изискванията за професионални клиенти.

Професионални клиенти

 • Всички клиенти, които съгласно MiFID, Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, ще бъдат категоризирани като професионални клиенти от страна на ПФБК ООД, са клиенти които притежават опит, знания и умения за да вземат самостоятелни инвестиционни решения и да оценят всички рискове свързани със съответната инвестиция.

Съгласно регулативните изисквания, ПФБК ООД може да категоризира като професионални клиенти:

 • а) кредитни институции;
 • б) инвестиционни посредници;
 • в) други институции, които подлежат на лицензиране или се регулират по друг начин;
 • г) застрахователни дружества (компании);
 • д) предприятия за колективно инвестиране и техните управляващи дружества;
 • е) пенсионни фондове и пенсионно-осигурителните дружества;
 • ж) лица, които търгуват по занятие за собствена сметка със стоки или деривативни финансови инструменти върху стоки;
 • з) юридически лица, които предоставят инвестиционни услуги или извършват инвестиционни дейности, които се изразяват единствено в търгуване за собствена сметка на пазарите на финансови фючърси или опции или други деривативни финансови инструменти на паричния пазар единствено с цел хеджиране на позиции на пазарите на деривативни финансови инструменти, или които търгуват за сметка на други участници на тези пазари, или определят цени за тях и които са гарантирани от клирингови членове на същите пазари, когато отговорността за изпълнението на договорите, сключени от такива лица, се поема от клирингови членове на същите пазари;
 • и) други институционални инвеститори.
 • й) Големи предприятия, които отговарят поне на две от следните условия:
  • балансово число – най-малко левовата равностойност на 20 000 000 евро;
  • чист оборот – най-малко левовата равностойност на 40 000 000 евро;
  • собствени средства – най-малко левовата равностойност на 2 000 000 евро.
 • к) Национални и регионални органи на държавната власт, държавни органи, които участват в управлението на държавния дълг, централни банки, международни и наднационални институции, като Световната банка, Международният валутен фонд, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка и други подобни международни организации.
 • л) Други институционални инвеститори, чиято основна дейност е инвестиране във финансови инструменти,включително лица, които извършват секюритизация на активи или други финансови транзакции.

Също така, MiFID, Законът за пазарите на финансови инструменти и Наредба 38 предоставят възможност в случай, че даден клиент е категоризиран като непрофесионален клиент от страна на ПФБК ООД той да поиска промяна на категорията в клас професионален. Това е възможно, ако той отговаря на поне два от посочените по-долу критерии:

 • а) през последната година лицето е сключвало средно за тримесечие по 10 сделки със значителен обем на съответен пазар;
 • б) стойността на инвестиционния портфейл на лицето, който включва финансови инструменти и парични депозити, е повече от левовата равностойност на 500 000 евро;
 • в) лицето работи или е работило във финансовия сектор не по-малко от една година на длъжност, която изисква познания относно съответните сделки или услуги.

Приемливи насрещни страни

 • Всички клиенти, които съгласно MiFID, Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, ще бъдат категоризирани като приемливи насрещни страни от страна на ПФБК ООД, са:
 • а) инвестиционни посредници
 • б) кредитни институции
 • в) застрахователни компании
 • г) колективни инвестиционни схеми
 • д) пенсионни фондове
 • е) пенсионносигурителни дружества
 • ж) правителства
 • з) държавни органи, които управляват държавен дълг
 • и) централни банки и международни институции

Според изискванията на MiFID и местната нормативна уредба, в зависимост от категорията на даден клиент, ПФБК ООД ще му осигури и необходимото ниво на защита преди приемане на поръчката. Например, ако сте категоризиран като непрофесионален клиент, специалистът на ПФБК, който ще обслужва Вашата поръчка, ще се опита да се информира за Вашите знания, опит и умения в търговията с финансови инструменти. Също така, той може да ви попита въпроси, целящи да информират ПФБК ООД за Вашето финансово състояние и рискова поносимост, за да може ПФБК ООД да прецени до каква степен инструментите, предмет на договорните Ви отношения с нас са подходящи за Вас.

Ваше законово правo е, да откажете предоставянето на изисканата от наша страна информация, но в тези случаи ПФБК ООД няма да носи отговорност за евентуалните рискове по инвестицията. Това означава, че всички възможни рискове ще са за Ваша лична сметка.

Ако сте категоризиран като професионален клиент, преди да приеме Вашата поръчка за сделка с финансови инструменти, ПФБК ООД ще се опита да получи информация касаеща Вашите инвестиционни цели, а в случай, че сте категоризиран като приемлива насрещна страна според регламентите на MiFID и местната нормативна уредба, ПФБК ООД ще приеме, че притежавате необходимите средства, знания и опит и ще приеме изпълнение на поръчката на Ваша отговорност по отношение на евентуалните рискове.

Според регулациите на MiFID и местното законодателство, Вие имате право да пожелаете да ви бъде предоставена по-висока степен на защита от характерната за Вашия клас.

В допълнение към представената по-горе информация MiFID и еквивалентното и местно законодателство задължават инвестиционните посредници да разработят и представят на своите клиенти следните видове политика:

 • Политика за изпълнение на клиентски нареждания за сделки с финансови инструменти
 • Общи условия за инвестиционно посредничество, съобразени с новите изисквания на MiFID, Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба 38
 • Политика за конфликт на интереси и правила за лични сделки и предотвратяване на пазарни злоупотреби.

 

Разпределение на оценките на акциите, дадени от ПФБК 

 

  Положителна Неутрална Отрицателна В процес на оценка Под забрана за оценка
% от общо 29% 63% 0% 4% 4%

Клиенти на корпоративни финанси

  Положителна Неутрална Отрицателна В процес на оценка Под забрана за оценка
% от общо 0% 0% 0% 0% 100%

 

Общи Условия, приети на 15.04.2016, в сила от 20.05.2016
Общи Условия, Приложение 1
Политика за изпълнение на клиентски нареждания в най-добрия интерес на клиента
Правила и критерии за класификация на клиентите
Оповестявания съгласно Наредба 50 и Регламент 575/2013
Доклад за оценка, организация и  управление на риска

Изпрати запитване

Всички полета отбелязани със (*) са задължителни

За да Ви бъдем полезни при посещението на нашия уебсайт, ние използваме „бисквитки“ (cookies).