Нагоре

Какво ново?

Публикуван е проспектът за публичното предлагане на "Албена" АД

На свое заседание от 24 юли 2014 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за публично предлагане на 304 570 бр. обикновени безналични поименни свободно прехвърляеми акции от емисия с ISIN код BG11ALBAAT17 с номинална стойност 1 лева всяка, представляващи 7.13% от капитала на „Албена” АД, въз основа на решение на ОбС Балчик за продажбата на посочените акции. Съобщението по чл. 92а ЗППЦК за начало на публичното предлагане беше вписано в Търговския регистър на 5 август 2014 г.


Всички съобщения във връзка с предлагането ще бъдат публикувани тук, както и на сайта на Община Балчик.

Изпрати запитване

Всички полета отбелязани със (*) са задължителни

За да Ви бъдем полезни при посещението на нашия уебсайт, ние използваме „бисквитки“ (cookies).