Нагоре

Какво ново?

Успешно приключване на подписка във връзка с увеличението на капитала на „Костенец-ХХИ” АД

Съобщение за успешно приключване на подписка във връзка с увеличението на капитала на „Костенец-ХХИ” АД


 


„Костенец-ХХИ” АД, гр. Костенец („Дружеството”) и упълномощеният да обслужва увеличението на капитала ИП „Първа финансова брокерска къща” ООД съобщават, че подписката във връзка с увеличаването на капитала на Дружеството, която започна на 03.07.2012 г., приключи успешно на 09.08.2012 г.


 


Подписката приключи в рамките на първоначално определения краен срок (09.08.2012 г.), като в този срок бяха записани 806 316 броя обикновени безналични акции от увеличението на капитала, с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност от 12.11 лева всяка. Общата емисионна стойност на записаните акции в размер на 9 764 486,76 лева беше внесена изцяло по набирателната сметка на Дружеството, открита в „Корпоративна търговска банка” АД. Съгласно решението за увеличение на капитала и потвърдения Проспект, ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички предложени нови 945 108 акции от увеличението на капитала, но са записани и платени най-малко 472 554 нови акции, капиталът на Дружеството ще се увеличи до размера на записаните и заплатени нови акции и увеличението на капитала в този размер ще се регистрира в търговския регистър, Централния депозитар, КФН и на БФБ. Това условие е изпълнено и подписката може да се счита за успешна.


 


При провеждането на подписката не бяха констатирани затруднения, спорове или сходни на тях във връзка с търгуването на правата и записването на новите акции от увеличението на капитала. Общият размер на всички заплатени до момента от „Костенец-ХХИ” АД комисионни, възнаграждения и други разходи по първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството (без ДДС), е 17 100 лв., в това число комисиона в полза на инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала и такса на КФН.


Увеличаването на капитала се извършва съгласно решение на Управителния съвет от 22.11. 2011 г., одобрено от Надзорния съвет с решение от 22.11.2011 г., и съгласно Проспект за публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 375 - E от 03.05.2012 г. и съобщение по чл. 92а ЗППЦК за публично предлагане, обнародвано в „Държавен вестник” и публикувано във в. „Монитор” на 22.06.2012 г.

Изпрати запитване

Всички полета отбелязани със (*) са задължителни

За да Ви бъдем полезни при посещението на нашия уебсайт, ние използваме „бисквитки“ (cookies).